Pravno obaveštenje

Prava intelektualne svojine
Pojam „web site“ u svrhu ovog pravnog obaveštenja, obuhvata sve web strane na web adresi www.4seasonstravel.rs (daljem tekstu: veb sajt).
Celokupan sadržaj veb sajta bez obzira na formu izražavanja, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na dizajnerska rešenja, tekstove, tabele, baze podataka, fotografije, crteže, animacije, video i audio prezentacije, intelektualno je vlasništvo agencije 4 SEASONS TRAVEL, kao nosioca prava i pod zaštitom je nacionalnog Zakona o autorskom i srodnim pravima i međunarodnih konvencija koje regulišu oblast autorskih prava.
Osim navedenog korisničkog prava, zabranjena je svaka druga objava, izmena, prevod, dopuna, prerada, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dela, distribuiranje i na drugi način suprotno zakonu korišćenje sadržaja veb sajta, odnosno pridruživanje sadržaja ili dela sadržaja drugom veb sajtu. Vlasništvo autorskih prava je nad svim autorskim radovima, koji su na bilo kakav način uključeni u veb sajt. Posetilac ili korisnik veb sajta koristi sadržaj na njemu isključivo za svoju sopstvenu potrebu tj. nekomercijalnu upotrebu. Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja veb sajta (kopiranje, distribucija i slično) u komercijalne svrhe je zabranjena, osim ako to nije regulisano posebnim ugovorom sa korisnikom (odnosi se na subagente).

Ograničenje upotrebe informacija i materijala
Informacije i materijale koji se kao takvi prikazuju na veb sajtu, korisnik ili posetilac veb sajta može preuzeti sa sajta za svoju sopstvenu upotrebu (kućnu upotrebu), pri čemu ne sme doći do kršenja naznačenih autorskih prava, prava intelektualne svojine ili drugih prava o kojima postoji obaveštenje. Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala sa namenom pregleda i korištenja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, promene informacija i materijala sa www.4seasonstravel.rs ili njihovo dalje slanje kao i širenje na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole ili posebnog ugovora je zabranjeno. Agencija 4 SEASONS TRAVEL ne odgovara za oblik i sadržaj povezanih (linkovanih) veb sajtova.

Ograničenje odgovornosti
Agencija 4 SEASONS TRAVEL se trudi da podaci na veb sajtu budu pravilni i ažurni, pa s tim u vezi 4 SEASONS TRAVEL, kao ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u izradi veb sajta ili pri njegovoj obnovi, ne može biti odgovorno za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit, koja bi kod korisnika veb sajta nastala usled upotrebe veb sajta ili nemogućnosti korišćenja navedenog.

Fotografije sadržane na ovom sajtu predstavljaju slučajni uzorak kojim se na reprezentativan način putnici informišu o pojedinim smeštajnim objektima i njihovim sadržajima.
Agencija 4 SEASONS TRAVEL omogućava samo pristup sadržaju veb sajta, tako da ne može biti odgovorna za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit koja bi nastala kod korisnika usled ometanja rada veb sajta. Agencoja 4 SEASONS TRAVEL ima pravo da bez prethodnog obaveštenja i najave promeni veb sajt.

Sigurnost ličnih podataka
Podaci, koje 4 SEASONS TRAVEL dobija na bilo koji način preko veb sajta, namenjeni su za isključivu internu upotrebu i 4 SEASONS TRAVEL ih štiti u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka i zakona o obligacionim odnosima.

Generalno
Za moguće sporove oko upotrebe veb sajta nadležni su zakoni Republike Srbije. Eventualne sporove rešavaće stvarno nadležni sud u Beogradu.
Za upotrebu veb sajta korisnik potvrđuje da je prihvatio prethodno opisane uslove i da se sa njima slaže.

U Beogradu, 01.12.2012. godine